Seleccionar página

julio, 2018

12jul11:0012:45Presentació del "Llibre Blanc de l'Habitatge. Comunitat Valenciana"::JornadaModalidades:Gratis,Presencial DURACIÓN: 2 horas

LUGAR, FECHA Y HORA

12 de juliol de 2018 (11.00h – 12.45h) – MuVIM, Sala Gregori Mayans (Calle Guillem de Castro, 8 de Valencia)

MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

2 horas

Detalles del evento

VEURE PROGRAMA: click ací (PDF versió imprimible).

Entrada lliure fins a completar aforament. Es prega puntualitat.

12 de juliol de 2018, a les 11.00h, Sala Gregori Mayans del MuVIM (C/ Guillem de Castro, 8 de València)

11.00 Benvinguda i inauguració

11.15 El futur de l’habitatge s’escriu blanc sobre negre. María José Salvador. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

11.30 Agenda Urbana i Habitatge. Joan Clos. Ex-Director Executiu del Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-HABITAT).

12.15 Diagnòstic i línies d’actuació en el Llibre Blanc de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana. Rebeca Torró. Directora General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

12.30 Una nova generació d’entitats públiques d’habitatge. Helena Beunza. Directora General d’EVha, Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

12.45 Clausura de l’acte. Orxata i fartons.

Modera l’acte Begoña Serrano. Directora de l’IVE, Institut Valencià de l’Edificació

El reconeixement dels Drets Humans com a principi rector de tota societat democràtica suposa assumir que el gaudi d’un habitatge assequible, digne i adequat és un dret que ha de garantir-se per a cada persona. Així ho reconeix gran part de les constitucions europees, entre elles l’espanyola. En el cas de la Comunitat Valenciana, la Llei per la Funció Social de l’Habitatge proporciona el necessari marc legislatiu per a poder avançar cap a la conformació d’un servei públic d’habitatge a l’altura del context internacional i europeu, molt marcat per la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides, aprovada en el cim Hàbitat III en 2016, i l’Agenda urbana per a la Unió Europea. Tots dos documents exigeixen que l’habitatge siga una de les principals prioritats en les polítiques dels governs, reforçant el dret de totes les persones a un habitatge adequat i digne, com un element clau del dret a una vida sense cap tipus de discriminació, incloent la de gènere.

En aquest context el “Llibre Blanc de l’Habitatge. Comunitat Valenciana” estableix les línies directrius de la futura política d’habitatge de la Generalitat Valenciana amb la finalitat de fer efectiu aquest propòsit. Es tracta d’un pla estructural i estratègic de llarg recorregut en el qual s’inclouen recomanacions relatives a la creació d’organismes i institucions estables dotades de capacitat de gestió en qüestions concretes involucrades en la política d’habitatge. Part del principi de tota política d’habitatge és una política social i, com a tal, ha de ser una eina que propicie la cohesió social, la justícia habitacional i l’ocupació sostenible del territori. El document parteix d’un diagnòstic en el qual s’identifiquen una sèrie de deficiències en diferents àmbits relatius a l’habitatge, de tipus infraestructural, social i administratiu. Cadascuna d’elles comporta una bateria d’accions que estan dissenyades basant-se en el criteri d’equitat habitacional i es regeixen d’acord amb tres principis: desmercantilizar l’habitatge, socialitzar l’habitatge i introduir la gestió local des d’una perspectiva global en la política d’habitatge.


VER PROGRAMA: pincha aquí (PDF versión imprimible).

Entrada libre hasta completar aforo. Se ruega puntualidad.

12 de julio de 2018, a las 11.00h, Sala Gregori Mayans del MuVIM (C/ Guillem de Castro, 8 de Valencia)

11.00 Bienvenida e inauguración

11.15 El futuro de la vivienda se escribe blanco sobre negro. María José Salvador. Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

11.30 Agenda Urbana y Vivienda. Joan Clos. Ex-Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT).

12.15 Diagnóstico y líneas de actuación en el Libro Blanco de la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Rebeca Torró. Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana.

12.30 Una nueva generación de entidades públicas de vivienda. Helena Beunza. Directora General d’EVha, Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

12.45 Clausura del acto. Horchata y fartons.

Modera el acto Begoña Serrano. Directora del IVE, Instituto Valenciano de la Edificación

El reconocimiento de los Derechos Humanos como principio rector de toda sociedad democrática supone asumir que el disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada es un derecho que debe garantizarse para cada persona. Así lo reconoce gran parte de las constituciones europeas, entre ellas la española. En el caso de la Comunitat Valenciana, la Ley por la Función Social de la Vivienda proporciona el necesario marco legislativo para poder avanzar hacia la conformación de un servicio público de vivienda a la altura del contexto internacional y europeo, muy marcado por la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, aprobada en la cumbre Hábitat III en 2016, y la Agenda urbana para la Unión Europea. Ambos documentos exigen que la vivienda sea una de las principales prioridades en las políticas de los gobiernos, reforzando el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y digna, como un elemento clave del derecho a una vida sin ningún tipo de discriminación, incluyendo la de género.

En este contexto el «Libro Blanco de la Vivienda. Comunitat Valenciana» establece las líneas directrices de la futura política de vivienda de la Generalitat Valenciana con el fin de hacer efectivo este propósito. Se trata de un plan estructural y estratégico de largo recorrido en el que se incluyen recomendaciones relativas a la creación de organismos e instituciones estables dotadas de capacidad de gestión en cuestiones concretas involucradas en la política de vivienda. Parte del principio que toda política de vivienda es una política social y, como tal, debe ser una herramienta que propicie la cohesión social, la justicia habitacional y la ocupación sostenible del territorio. El documento parte de un diagnóstico en el que se identifican una serie de deficiencias en diferentes ámbitos relativos a la vivienda, de tipo infraestructural, social y administrativo. Cada una de ellas conlleva una batería de acciones que están diseñadas basándose en el criterio de equidad habitacional y se rigen con arreglo a tres principios: desmercantilizar la vivienda, socializar la vivienda e introducir la gestión local desde una perspectiva global en la política de vivienda.

Colaboran

Organiza

Conselleria CHOPVT - GV

VAL ENG CAS
Share This
X